Navigácia stránky


Skoč na:

Hlavné menu
Obsah

Viete, že malé Slovensko
je jednou z vodných veľmocí?

Navigácia stránky

Obsah


Prírodná liečivá voda

Minerálna voda, ktorá pre svoje jedinečné zloženie, vhodné na liečenie, bola uznaná podľa zákona.

 

Od iných  podzemných vôd sa odlišuje:

  • výnimočným obsahom celkových rozpustených tuhých látok presahujúcich 1 000 mg/l alebo obsahom rozpustených plynných látok presahujúcich 1 000 mg/l oxidu uhličitého, alebo obsahom najmenej 1 mg/l sulfánu a
  • zložením vhodným na liečenie.
     

Uznanie

Zdroj prírodnej liečivej vody musí byť najmenej päť rokov sledovaný, aby sa preukázali jej liečivé účinky v balneologickej praxi, stálosť jej zloženia a aby sa nezmenili jej výživové vlastnosti. Následne je uznaná za prírodný liečivý zdroj Ministerstvom zdravotníctva SR (Štátnou kúpeľnou komisiou – ŠKK), ktoré vyhlási ochranné pásma zdroja a vydá povolenie na využívanie a povolenú úpravu.

 

Liečivá voda v spotrebiteľskom balení

Uznaná prírodná liečivá voda sa využíva v prírodných liečebných kúpeľoch a liečebniach na vonkajšiu aj na vnútornú balneoterapiu. Minerálne zdroje sa však plnia do spotrebiteľského obalu určenému konečnému spotrebiteľovi len ako prírodné minerálne vody. Tieto vody majú preukázateľne priaznivé účinky na ľudský organizmus a na etikete týchto výnimočných vôd sú spravidla uvedené aj doplňujúce informácie, ktoré spotrebiteľovi bližšie popisujú účinky vôd, tak ako sú stanovené v balneologickom posudku.Minerálna voda tak, ako bola získaná na zdroji, NESMIE byť podrobená žiadnej úprave okrem oddeľovania nestabilných zložiek (najmä zlúčenín železa a síry) alebo odstraňovania oxidu uhličitého povolenými metódami. ZAKAZUJE sa dezinfekcia minerálnej vody akýmikoľvek prostriedkami, ako aj pridávanie baktériostatických látok (napr. chlóru). NEMOŽNO k nej pridať, okrem oxidu uhličitého, žiadne iné látky.

 

 


 

prameň – 5rokov sledovania – uznanie – plnenie – distribúcia – spotrebiteľ

 

 

 

 


 

Kontrola zdroja prírodnej liečivej vody – MZ SR (IKŽ)

  • minimálny rozbor – 2x ročne
  • úplný rozbor – 1x za 2 roky

 

Kontrola balenej prírodnej minerálnej vody – RVPS

Zdravotná bezpečnosť balených prírodných minerálnych vôd umiestňovaných na trh Slovenskej republiky je pravidelne kontrolovaná jednotlivými regionálnymi úradmi veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky v rámci výkonu viacročného národného plánu úradnej kontroly a to na základe stanoveného harmonogramu odberu vzoriek spotrebiteľsky balených vôd.

 

Kontrola  prírodnej minerálnej vody výrobcom

Výrobcovia združení v AVNM si plne uvedomujú svoju zodpovednosť za kvalitu výrobkov. Početnosť a rozsah kontrol si preto sami stanovujú spôsobom, ktorý v mnohých prípadoch presahuje legislatívou stanovený rámec pri vstupnej, medzioperačnej, výstupnej aj externej kontrole, v záujme zabezpečenia čo najvyššej kvality svojich výrobkov.

 

Legislatíva

  • pdf Zákon č. 538/2005 Z.z. kúpeľný zákon Zákon č. 538/2005 Z. z. kúpeľný zákon o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (kúpeľný zákon)
  • pdf Vyhláška MZ SR č. 100/2006 Z.z. Vyhláška MZ SR č. 100/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na prírodnú liečivú vodu a prírodnú minerálnu vodu, podrobnosti o balneologickom posudku, rozdelenie, rozsah sledovania a obsah analýz prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a ich produktov a požiadavky pre zápis akreditovaného laboratória do zoznamu vedeného Štátnou kúpeľnou komisou. Vyhláška MZ SR č. 175/2013 Z.z., ktorou sa mení Vyhláška MZ SR č. 100/2006 Z.z.
  • pdf Vyhláška MZ SR č. 100/2006 Z.z. Vyhláška MZ SR č. 480/2006 Z. z. o požiadavkách na kvalitu, získavanie, prepravu od zdroja na miesto úpravy a plnenia, úpravu, kontrolu kvality, balenie, označovanie a uvádzanie na trh prírodných liečivých vôd

 


Uvedené liečivé vody spadajú do kompetencie IKŽ (Inšpektorátu kúpeľov a žriedel). Informácie o vodách, ich zložení a použití boli vypracované v spolupráci s IKŽ a na základe balneologických posudkov.

  
Navigácia stránky