Navigácia stránky


Skoč na:

Hlavné menu
Obsah

Viete, že malé Slovensko
je jednou z vodných veľmocí?

Navigácia stránky

Obsah


Voda z vodovodu

Upravená podzemná alebo povrchová voda, ktorá spĺňa požiadavky zdravotnej bezchybnosti, a preto môže byť využitá na hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. Je určená na pitie, varenie, prípravu potravín alebo na iné domáce účely.
 

Povolenie

Podzemný zdroj pitnej vody možno využívať len z vodnej stavby (studne), ktorú po istom sledovaní povoľuje Obvodný úrad životného prostredia (OÚŽP). Následne sa po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) určí spôsob použitia napr. ako pitná alebo úžitková voda a určí sa ochranné pásmo zdroja.
Povrchový zdroj pitnej vody (nádrže, vodné toky) musí spĺňať požiadavky na kvalitu vody podľa vykonávacieho predpisu.
 

Udelenie výnimky

Príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) môže na základe žiadosti fyzickej osoby – podnikateľa, alebo právnickej osoby, ktorá vyrába a dodáva pitnú vodu, dočasne POVOLIŤ, najviac však na tri roky, VÝNIMKU na použitie vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody.
Výnimku možno udeliť pre tieto vybrané chemické ukazovatele: antimón, arzén, bór, bromičnany, dusičnany, dusitany, fluoridy, chróm, kadmium, kyanidy, meď, nikel, olovo, ortuť (odklik na informáciu o povolených výnimkách). Výročná správa o činnosti RÚVZ SR 2008 (, hygiena životného prostredia, analýza kvality pitnej vody).
 

Úprava

Surová voda – povrchová alebo podzemná, ktorá sa využíva pri príprave na pitnú vodu, obsahuje biologické znečistenie. Je nevyhnutné vykonať jej dezinfekciu, aby sa stala zdravotne bezpečnou vodou, vhodnou na ľudskú konzumáciu. Spôsob dezinfekcie (chlorácia, chlórdioxid, ozonizácia) závisí od miestnych požiadaviek, tak aby bola zabezpečená mikrobiologická bezpečnosť a minimalizovalo sa riziko vzniku nežiaducich vedľajších produktov dezinfekcie (THM, chloritany, bromičitany).

 zdroj - úprava - dezinfekcia - potrubie - prípojka - kohútik - spotrebiteľ
 

 

 

Úprava pitnej vody

zdroj (surová voda– povrchová alebo podzemná) – úprava (filtrácia, odstraňovanie Fe, Mn, As atď.)
 

Dezinfekcia pitnej vody v distribučných systémoch (potrubia, budovy, rezervoáre)
dezinfekcia surovej vody – oxidácia – filtrácia – chemické dávkovanie – odsolenie – zdravotné zabezpečenie (dezinfekcia)

 

Kontrola zdroja pitnej vody – OÚŽP (KÚŽP)

  • minimálny rozbor, podľa počtu obyvateľov v zásobovanej oblasti, objemu vyrábanej vody – 1x až 4x ročne
  • úplný rozbor – 1x za 2 roky
     

Kontrola pitnej vody – RÚVZ

  • minimálny rozbor, podľa počtu obyvateľov v zásobovanej oblasti, objemu vyrábanej vody – 1x až 4x ročne
  • úplný rozbor – 1x za 2 roky
     

 

Legislatíva

 
Navigácia stránky