Navigácia stránky


Skoč na:

Hlavné menu
Obsah

Viete, že malé Slovensko
je jednou z vodných veľmocí?

Navigácia stránky

Obsah


Bezpečnosť PET fliaš

Zdroj: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, 04.11.2011
Autor: Ing. Milada Syčová
Táto informácia poskytuje spotrebiteľom stručný prehľad o tom, aké legislatívne požiadavky sú kladené na PET fľaše z dôvodu zabezpečenia ich bezpečnosti, o kontrolných aktivitách u výrobcov PET predliskov ako aj výrobcov rôznych balených vôd, ktorí sú zároveň aj výrobcami PET fliaš.
viac

Voda ako súčasť zdravej výživy

Zdroj: Bedeker zdravia, príloha VODA, 07.07.2011
Autor: MUDr. Peter Minárik
Bez vody neexistuje život. Človek vydrží bez jedla niekoľko dní až týždňov, no bez vody len krátko. Aj pri únave či nervozite niekedy pomáha jednoduché opatrenie: napiť sa vody.
viac

Pitná voda

Zdroj: Bedeker zdravia, príloha VODA, 07.07.2011
Autor: MUDr. Gabriel Šimko, MPH – hlavný hygienik Slovenskej republiky
Kvalita pitnej vody sa posudzuje z hľadiska fyzikálneho, chemického, mikrobiologického a biologického. Najdôležitejšie je hľadisko zdravotnej bezpečnosti. Pitná voda je zdravotne bezpečná, ak neobsahuje žiadne mikroorganizmy, parazity alebo látky, ktoré v určitých množstvách alebo koncentráciách predstavujú riziko ohrozenia zdravia ľudí akútnym, chronickým alebo neskorým pôsobením, a ktorej vlastnosti vnímateľné zmyslami nezabraňujú jej požívaniu alebo používaniu, a spĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody.
viac

Rady pre správny pitný režim

Zdroj: STV, Zmenáreň, 23.1.2011, (min 16:06 - 20:00)
MUDr. Slavomír Šuch, v pravidelnej rubrike relácie Zmenáreň hovorí o význame pitného režimu pre zdravie a krásu, o význame minerálnych vôd a pozitívnom vplyve minerálnych látok v nich obsiahnutých na ľudský organizmus.
viac

Rady pre správny pitný režim

Zdroj: STV, Zmenáreň, 5.12.2010, (min 16:30 - 18:50)
MUDr. Slavomír Šuch, v pravidelnej rubrike relácie Zmenáreň hovorí o význame pitného režimu pre zdravie a krásu, o význame minerálnych vôd a pozitívnom vplyve minerálnych látok v nich obsiahnutých na ľudský organizmus.
viac

Pitný režim detí počas leta

Zdroj:ÚVZ SR
V horúcich letných dňoch je veľmi dôležité dbať na pitný režim detí. Bolesti hlavy, únava, malátnosť, podráždenosť, zápcha a v neposlednom rade i problémy s obličkami – to všetko môže mať jedinú spoločnú príčinu - nedostatok tekutín v organizme. Je potrebné, aby deti každý deň dostali nevyhnutný objem tekutín. Hoci aj po kvapkách. Dieťa sa totiž dehydruje oveľa skôr, než vám vôbec stihne oznámiť, že je smädné.
viac

Základné rozdiely medzi balenými vodami a vodou z vodovodu

Zdroj: EURÓPSKA FEDERÁCIA BALENÝCH VÔD, Mgr. LUCIA TOMIŠOVÁ
Nie je voda ako voda. Medzi vodou, ktorá nám tečie z vodovodných kohútikov, a balenými vodami sú zásadné rozdiely. V pôvode, kvalite, zložení, čistote, legislatívnej úprave a v mnohých ďalších ukazovateľoch. Európska federácia balených vôd zadefinovala základné rozdiely medzi prírodnou minerálnou vodou, pramenitou vodou a vodou z vodovodu.
viac

Pitný režim

Zdroj: MUDr. JANKA ZÁLEŠÁKOVÁ
Voda predstavuje polovicu až tri štvrtiny hmotnosti ľudského tela a jej obsah sa mení v závislosti od veku. Dospelý človek za deň bežne príjme pitím tekutín a potravou približne dva litre vody. Množstvo vody je regulované pocitom smädu. Starší ľudia však tento pocit strácajú.
viac

Zásady pitia minerálnych vôd

Zdroj: MUDr. JANKA ZÁLEŠÁKOVÁ
Prírodná minerálna voda je na Slovensku do obalov plnená z asi 20 zdrojov prírodných podzemných minerálnych vôd. Jej priaznivé výživové vlastnosti musí preukázať odborný balneologický posudok. Prírodné minerálne vody sú podzemné mikrobiologicky nezávadné vody, ktoré sú vhodným doplnkom výživy.
viac

Aká voda na aké choroby

Zdroj: MUDr. JANKA ZÁLEŠÁKOVÁ
Vhodne zvolená voda nám môže pomôcť pri liečbe rôznych ochorení a zdravotných ťažkostí. Dôležité je vedieť si správne vybrať.
viac

Zdravotné riziká z vody

Zdroj: SAŽP SR
Pitná voda môže byť v prípade mikrobiologickej kontaminácie faktorom prenosu infekčných ochorení. Vodou sa môžu šíriť predovšetkým pôvodcovia črevných nákaz, ale aj iných ochorení.
viac

Dusičnany v pitných vodách a zdravie detskej populácie

Zdroj: SAŽP SR
Dusičnany sú rozšíreným kontaminantom povrchovej a podzemnej vody na celom svete. Osobitnou rizikovou skupinou je detská populácia, zvlášť kojenci, ktorí sú ohrození pri príprave kojeneckej stravy z vody s obsahom dusičnanov.
viac

Čistenie vody prostredníctvom reverznej osmózy

Zdroj: VÚVH SR, ÚVZ SR
V súvislosti s možným využitím reverznej osmózy na úpravu vody na pitné účely je potrebné upozorniť na riziká, ktoré táto technológia so sebou prináša. Vo vode upravenej reverznou osmózou sú úplne alebo takmer úplne odstránené minerálne látky.
viac

Zápach vody (železitý, vajcový), jeho dôvody a spôsob odstránenia

Zdroj: VÚVH SR
Vajcový zápach spôsobuje sírovodík. U podzemných vôd môže byť zápach spôsobený aj pesticídmi, ktoré preniknú do týchto vôd. Ak má voda železitý zápach, je potrebné vykonať rozbor vody zameraný na stanovenie koncentrácie železa a železitých baktérií.
viac

Pí - voda

Zdroj: SZÚ ČR
Pí-voda je druh umelo aktivovanej vody šírenej od začiatku 90. rokov z Maďarska do Európy. Ide o upravenú vodovodnú vodu.
viac

Význam vápnika a horčíka vo vode

Zdroj: SZÚ ČR
V posledných pätnástich rokoch bolo publikovaných množstvo kvalitných epidemiologických štúdií o zdravotnom význame vápnika a horčíka v pitnej vode.
viac

Zdravotný význam sodíka vo vodách

Zdroj: SZÚ ČR
Podľa doterajších poznatkov môže mať sodík vo vode, v závislosti od druhu vody a spôsobu použitia, pozitívny i negatívny účinok na ľudské zdravie.
viac

Solárna dezinfekcia?

Zdroj: SZÚ ČR
Slnečné žiarenie sa môže využívať aj pri dezinfekcii pitnej vody za pomoci obyčajných plastových fliaš alebo špeciálnych plastových vakov.
viac

Zdravotný význam „tvrdosti“ pitnej vody

Zdroj: SZÚ ČR
Vápnik a horčík majú vo vode nezastupiteľnú úlohu. Vstrebávanie vápnika z pitnej a minerálnej vody je dokonca štatisticky významne vyšší než z mliečnych výrobkov.
viac

Riziko pitia demineralizovanej vody

Zdroj: SZÚ ČR
Pitná voda zbavená rozpustných minerálnych látok môže spôsobovať vážne zdravotné problémy. Technológie na báze destilácie, deionizácie, reverznej osmózy alebo nanofiltrácie zbavujú vodu rozpustných látok. Výsledný produkt nemá charakter pitnej vody.
viac

Biologická (biogénna) hodnota pitnej vody

Zdroj: SZÚ ČR
Pitná voda musí obsahovať určité rozpustné minerálne látky, aby nebola zdraviu škodlivá. Pre túto vlastnosť sa používa výraz biologická hodnota vody.
viac

Navigácia stránky