Navigácia stránky


Skoč na:

Hlavné menu
Obsah

Viete, že malé Slovensko
je jednou z vodných veľmocí?

Navigácia stránky

Obsah


Dojčenská voda

Pramenitá, mikrobiologicky bezchybná podzemná voda, ktorá vyviera na zemský povrch z jednej alebo viacerých prirodzených alebo umelých výstupných ciest. Spĺňa osobitné požiadavky na kvalitu uvedené v prílohe vyhlášky, a tak môže byť použitá aj na prípravu stravy na výživu dojčiat a musí sa označovať „vhodná na prípravu stravy pre dojčatá“ alebo „dojčenská voda“. Prísnejšie požiadavky sú stanovené na obsah niektorých látok (napr. dusičnanov) a celkového množstva rozpustných látok, ktoré môže obsahovať.

 

Povolenie

Podzemný zdroj dojčenskej pramenitej vody možno využívať len z vodnej stavby (studne), ktorú po istom sledovaní povoľuje Obvodný úrad životného prostredia (OÚŽP). Následne sa po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) určí spôsob použitia napr. na plnenie do spotrebiteľského obalu a určí sa ochranné pásmo zdroja.

 

Balená ako potravina

Schválená dojčenská pramenitá voda, ktorá spĺňa osobitné požiadavky na kvalitu uvedené v príslušnom predpise, je určená na použitie ako potravina a na výrobu balených pramenitých vôd, vhodných na prípravu stravy pre dojčatá. Výsledný produkt MUSÍ spĺňať prísne kvalitatívne požiadavky podľa potravinového práva. Dojčenská pramenitá voda tak, ako bola získaná na zdroji, NESMIE byť podrobená žiadnej úprave okrem oddeľovania nestabilných zložiek (najmä zlúčenín železa a síry), odstraňovania oxidu uhličitého, prípadne fluoridov povolenými metódami. ZAKAZUJE sa dezinfekcia dojčenskej pramenitej vody akýmikoľvek prostriedkami, ako aj pridávanie baktériostatických látok (napr. chlóru).
Pretože je určená na prípravu stravy pre dojčatá, ak je takáto voda stabilizovaná oxidom uhličitým, MUSÍ byť na obale uvedená aj informácia „pred použitím odstrániť oxid uhličitý varom“.

 

 

 

prameň – povolenie – plnenie – distribúcia – spotrebiteľ

 

 

 

 

 


 

Kontrola zdroja dojčenskej pramenitej vody – OÚŽP

  • minimálny rozbor, podľa objemu vyrábanej vody – 1x až 4x ročne
  • úplný rozbor – 1x za 2 roky

 

Kontrola balenej dojčenskej pramenitej vody – RÚVZ

Zdravotná bezpečnosť balených dojčenských vôd umiestňovaných na trh Slovenskej republiky je pravidelne kontrolovaná jednotlivými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v rámci výkonu viacročného národného plánu úradnej kontroly a to na základe stanoveného harmonogramu odberu vzoriek spotrebiteľsky balených vôd.
 

Kontrola dojčenskej pramenitej vody výrobcom

• základná analýza podľa objemu plnenej vody – 1x týždenne, 1x mesačne, 1x štvrťročne
• rozšírená analýza – 1x ročne

Výrobcovia združení v AVNM si plne uvedomujú svoju zodpovednosť za kvalitu výrobkov. Početnosť a rozsah kontrol si preto sami stanovujú spôsobom, ktorý v mnohých prípadoch presahuje legislatívou stanovený rámec pri vstupnej, medzioperačnej, výstupnej aj externej kontrole, v záujme zabezpečenia čo najvyššej kvality svojich výrobkov.

 

Legislatíva

 

 
Navigácia stránky