Navigácia stránky


Skoč na:

Hlavné menu
Obsah

Viete, že malé Slovensko
je jednou z vodných veľmocí?

Navigácia stránky

Obsah


Balená pitná voda

Mikrobiologicky bezchybná PODZEMNÁ alebo POVRCHOVÁ voda, ktorá vykazuje stálu kvalitu.

 

Povolenie

Podzemný zdroj balenej vody možno využívať len z vodnej stavby (studne), ktorú po istom sledovaní povoľuje Obvodný úrad životného prostredia (OÚŽP). Následne sa po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) určí spôsob použitia napr. na plnenie do spotrebiteľského obalu a určí sa ochranné pásmo zdroja.

Balená pitná voda sa však MÔŽE plniť aj z POVRCHOVÉHO zdroja vody a podlieha tak povolenej úprave podľa zákona o požiadavkách na kvalitu vody určenej na ľudskú spotrebu. Na rozdiel od pitnej vody z vodovodu sa pri jej úprave NESMÚ používať prípravky na báze chlóru. Balenú pitnú vodu do spotrebiteľského balenia nemožno sýtiť (stabilizovať) oxidom uhličitým (CO2).

 

Balená ako potravina

Balená pitná voda je určená na použitie ako potravina a na výrobu balených pitných vôd. Tento výsledný produkt MUSÍ spĺňať kvalitatívne požiadavky podľa potravinového práva a ustanovení o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu.

Na rozdiel od ostatných balených prírodných minerálnych, pramenitých a dojčenských vôd môže pochádzať aj z POVRCHOVÉHO zdroja, podlieha teda povolenej ÚPRAVE.

Od pitnej vody z vodovodu sa odlišuje tým, že pri jej úprave sa NESMÚ používať prípravky na báze chlóru. Balenú pitnú vodu do spotrebiteľského balenia nemožno sýtiť (stabilizovať) oxidom uhličitým (CO2).

 

 

 

 

prameň – povolenie – úprava - plnenie – distribúcia – spotrebiteľ

 

 

 

Kontrola zdroja pitnej vody – OÚŽP(KÚŽP), RVPS

  • minimálny rozbor, podľa objemu vyrábanej vody – 1x až 4x ročne
  • úplný rozbor – 1x za 2 roky

 

Kontrola balenej pitnej vody – RVPS

Zdravotná bezpečnosť balených  pitných vôd umiestňovaných na trh Slovenskej republiky je pravidelne kontrolovaná jednotlivými regionálnymi úradmi veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky v rámci výkonu viacročného národného plánu úradnej kontroly a to na základe stanoveného harmonogramu odberu vzoriek spotrebiteľsky balených vôd.

 

Legislatíva

 
Navigácia stránky