Navigácia stránky


Skoč na:

Hlavné menu
Obsah

Viete, že malé Slovensko
je jednou z vodných veľmocí?

Navigácia stránky

Obsah


A

Anión – záporne nabitý ión

Azbest – silne karcinogénna látka, ktorá sa v pľúcach zabodáva do komôr a postupom času sa okolo nich môžu vytvoriť rakovinotvorné zárodky. V minulosti bola používaná aj pri výstavbe vodovodov a kanalizácií
 


B

Baktériostatické látky – látky, ktoré môžu spomaliť rast mikroorganizmov alebo ho zastaviť
 


C

Celkový obsah minerálov (Celková mineralizácia) – súčet laboratórne stanovených hodnôt aniónov a katiónov jednotlivých minerálnych látok rozpustných vo vode, kyseliny kremičitej a kyseliny boritej, ktoré vo vode rozpustné nie sú. Udáva sa v mg/l vody
 


D

Dezinfekcia pitnej vody – technologický proces, pri ktorom sa zneškodňujú mikroorganizmy ohrozujúce ľudské zdravie

Draslík (K+) – hrá dôležitú úlohu pri regulácii osmotického tlaku vo vnútrobunkovej tekutine, uplatňuje sa pri svalovej kontrakcii, pri prenose nervového vzruchu a udržovaní normálnej nervovej dráždivosti

Dusičnany (NO3-) – konečný produkt rozkladu organických dusíkatých látok, vznikajú ako výsledok intenzívnej poľnohospodárskej činnosti a priemyselných odpadov.

Dusitany (NO2-) – vznikajú rozkladom dusíkatých organických látok; vo vode sú veľmi nestále; ich prítomnosť v podzemných a povrchových vodách je dôkazom čerstvého znečistenia, obzvlášť nebezpečné pre dojčatá
 


F

Filtrácia – zachytenie častíc pieskovými alebo kremičitanovými filtrami, je pomalá alebo rýchla, dochádza k zníženiu množstva rias, baktérií, vírusov a toxických látok až o 90 %

Fluoridy (F-) – soli kyseliny fluorovodíkovej (HF); ich obsah vo vode zabezpečuje ochranu proti zubnému kazu, najmä u detí. Odporúčaný denný príjem je do 3 mg

Fyziologický účinok – prirodzený, týkajúci sa zdravého organizmu
 


H

Horčík (Mg2+) – v tele sa nachádza hlavne v kostiach. Horčík je nevyhnutný pre správnu činnosť nervovej sústavy a srdcového svalu. Predpokladá sa, že pomáha v prevencii kardiovaskulárnych ochorení tým, že predchádza zrážaniu krvi v tepnách a spôsobuje rozširovanie ciev

Horečnatá – charakteristická prevládajúcim obsahom katiónov (Mg2+)

Hromadné zásobovanie – zásobovanie pitnou vodou z verejného vodovodu alebo vodárenského zdroja, ktorý zásobuje najmenej 50 osôb

Hydrogénuhličitan vápenatý Ca(HCO3)2 – vo vode ľahko rozpustná látka, ktorá sa výrazne podieľa na kolobehu Ca v prírode. Spôsobuje tzv. prechodnú tvrdosť vody (spolu s Mg(HCO3)2 ), ktorú možno ľahko odstrániť prevarením. V nádobe sa vytvorí známy vodný kameň, čo je uhličitan vápenatý

Hydrogénuhličitanová – charakteristická prevládajúcim obsahom aniónov hydrogénuhličitanov (HCO3)

Hypertonická voda – v tenkom čreve viaže tekutiny a tým zvyšuje peristaltiku čriev, je vhodná pri tráviacich ťažkostiach

Hypotonická voda – v črevách sa vstrebáva a zahusťuje obsah čreva. Je vhodná pri obličkových ochoreniach
 


CH

Chemické vlastnosti – vlastnosti podmienené obsahom rozpustených látok vo vode

Chlorácia – dávkovanie plynného chlóru, chlórnanu sodného alebo vápenatého do vody. Veľkosť je závislá od zloženia vody a od dezinfekčných limitov. Pre dosiahnutie účinnej dezinfekcie je potrebný minimálny čas pôsobenia chlóru 20 minút. Pri znečistených vodách sa môžu výrazne zhoršiť chuť a vôňa. Chlorácia je najrozšírenejším spôsobom dezinfekcie a používa sa takmer vo všetkých priemyselných odvetviach

Chlórdioxid – dezinfekčný prostriedok účinnejší ako chlór, nezávislý od hodnoty pH vody. Pri jeho použití takmer nevznikajú vedľajšie nežiaduce produkty, má dlhšiu trvanlivosť a stabilitu

Chloridová – charakteristická prevládajúcim obsahom aniónov chloridov (Cl-)

Chloridy (Cl-) – bezkyslíkaté zlúčeniny chlóru, ktoré sa bežne vyskytujú vo všetkých vodách do 100 mg/l, pričom odporúčaná hodnota podľa WHO na koncentráciu je 250 mg/l
 


I

Ión – elektricky nabitá častica, ktorá vznikla z elektricky neutrálneho atómu alebo molekuly pridaním, resp. ubraním elektrónov

Izotonická voda – sa v črevách vstrebáva
 


K

Kadmium (Cd) – látka, ktorá poškodzuje systém krvotvorby, pečeň, kosti. Prípustná hodnota je 0,003 mg/l

Katión – kladne nabitý ión

Kyselky – prírodné minerálne vody s obsahom oxidu uhličitého nad 250 mg v jednom litri
 


M

Mangán (Mn) – látka, ktorá sa usadzuje v ľadvinách, pečeni, poškodzuje slinivku brušnú a nervový systém. Prípustná hodnota je 0,1 mg/l

Mechanické čistenie (cedenie) – separácia hrubých častíc na sitách

Mikrobiologická bezchybnosť – neprítomnosť patogénnych mikroorganizmov, sledujú sa indikátory všeobecného znečistenia (organické znečistenie zdroja, nedostatočná dezinfekcia) a indikátory fekálneho znečistenia (signalizuje prítomnosť patogénnych mikroorganizmov)
 


N

Nízky obsah minerálnych látok – voda s obsahom rozpustných látok nad 50 do 500 mg/l
 


O

Obohatená plynom zo zdroja – voda, ktorej obsah oxidu uhličitého (CO2) z toho istého zdroja po naplnení do fliaš je väčší ako obsah stanovený na zdroji

Obsah celkových rozpustných tuhých látok – vyjadrený je ako hodnota odparkov látok rozpoustných vo vode pri teplote 180  a 260 ºC. Udáva sa v mg/l vody

Ochranné pásmo – územie okolo vyhláseného zdroja vody na ochranu hygieny, kvality a zdravotnej bezchybnosti vody, určené príslušným orgánom štátnej správy

Olovo (Pb) – látka, ktorá sa dostáva do vody zo starších vodovodných rozvodov, farieb a automobilových splodín. Môže spôsobiť zhoršenie sluchu, vysoký krvný tlak, žalúdočné ťažkosti, alergie, anémiu. Usadzuje sa v pečeni, obličkách, mozgu a kostiach. Prípustná hodnota v pitnej vode je 0,01 mg/l

Oxid uhličitý CO2 – bezfarebný plyn ťažší ako vzduch. V podzemných vodách sa voľný CO2 vyskytuje vo väčších koncentráciách

Ozonizácia – najsilnejší spôsob dezinfekcie použiteľný na úpravu vody, jeho pôsobením nevznikajú žiadne vedľajšie nežiaduce produkty, nevýhodou sú nízka trvanlivosť a slabá rozpustnosť vo vode
 


P

pH (reakcia vody) - vyjadruje koncentráciu vodíkových iónov a môže sa pohybovať od 0 do 14. V chemicky čistej vode má neutrálnu hodnotu pH = 7 a obsah iónov je  rovnováhe. Hodnota reakcie pitnej vody by mala byť v intervale od 6,5 do 8,5.

Pitná voda – voda určená na pitie, varenie, prípravu potravín alebo iné domáce použitie

Podzemná voda – všetka voda nachádzajúca sa pod povrchom zeme a v bezprostrednom kontakte s pôdou alebo s pôdnym podložím

Povrchová voda – voda prirodzene sa vyskytujúca na zemskom povrchu ako napr. rieky, potoky, ostatné vodné toky a jazerá

Preukázané liečivé účinky – účinky liečivej vody overené dlhodobou balneologickou praxou pri využívaní vôd s podobnými fyzikálnymi, chemickými a fyzikálno-chemickými vlastnosťami

Prípustná hodnota nečistôt – vo vode sa stanovuje v miligramoch na liter (mg/l), alebo sa uvádza v jednotkách ppm (jedna častica znečisťujúcej látky na milión častíc vody). V prípade nečistôt, ktoré sú nebezpečné a ktorých prípustná hodnota má napríklad pri ortuti hodnotu 0,001 mg/l, predstavuje táto hodnota pomer jedna ku miliarde
 


S

S prírodným obsahom oxidu uhličitého (CO2) – voda, v ktorej obsah oxidu uhličitého zo zdroja a po naplnení do fliaš je rovnaký ako na zdroji

Sedimentácia – odstránenie hrubých častíc pôsobením gravitácie, pri ktorom nedochádza k odstráneniu mikroorganizmov

Senzorické vlastnosti – vlastnosti, ktoré sme schopní zistiť našimi zmyslovými orgánmi. Teplota, farba, zákal, priehľadnosť, pach a chuť

Síranová – charakteristická prevládajúcim obsahom aniónov síranov (SO42-)

Sírany (SO42+) – soli kyseliny sírovej, v ktorej sa nachádza síranový anión (SO42−) a katión, najčastejšie kovu, prípadne amónny katión NH4+

So zvýšeným obsahom hydrogénuhličitanov (HCO3) – minerálne vody s obsahom hydrogénuhličitanov najmenej 600 mg na liter

So zvýšeným obsahom chloridov (Cl) – minerálne vody s obsahom chloridov najmenej
200 mg v jednom litri

So zvýšeným obsahom jódu (I) – minerálne vody s obsahom jódu najmenej 2 mg na liter

So zvýšeným obsahom síranov (SO42-) – minerálne vody s obsahom síranov najmenej 200 mg na liter

So zvýšeným obsahom síry (S) – minerálne vody s obsahom sulfidickej síry najmenej 1 mg na liter

So zvýšeným obsahom sodíka (Na) – minerálne vody s obsahom sodíka najmenej 200 mg v jednom litri

So zvýšeným obsahom výživno-fyziologických prvkov a zlúčenín – prírodné minerálne vody s obsahom najmenej 1. 1 mg/l fluoridového iónu, 2. 2 mg/1 zinku, 3. 2 mg/l lítia, 4. 5 mg/l mangánu, 5. 0, 5 mg/l selénu, 6. 50 mg/l horčíka, 7. 150 mg/l vápnika, 8. 30 mg/l bóru alebo 9. 50 mg/l kyseliny kremičitej

So zvýšeným obsahom železa (Fe) – minerálne vody s obsahom železa najmenej 1 mg na liter

Sodík (Na+) – jeho hlavnou funkciou je regulovanie distribúcie telesných tekutín a acidobázickej rovnováhy (pH). Optimálna voda by podľa odporúčaní mala obsahovať cca 200 mg sodíka v 1 litri. Vody s vyšším obsahom sodíka sú vhodným doplnkom pri stavoch spojených so zvýšenými stratami tekutín i minerálov – zvýšeným potením, ale i pri hnačkových ochoreniach

Sodná – je charakteristická prevládajúcim obsahom katiónov (Na+)

Stredný obsah minerálnych látok – voda s obsahom rozpustných látok nad 500 do 1 500 mg/l

Sulfánová – prírodné minerálne vody s obsahom sulfánu nad 1 mg/l alebo sírne nad 1mg/l titrovateľnej síry

Surová voda – voda získaná z podzemných alebo povrchových zdrojov, ktorá sa ďalej upravuje na pitnú vodu

Sýtená prírodná minerálna voda – voda, do ktorej bol pridaný oxid uhličitý z iného zdroja ako oxid uhličitý prítomný na zdroji, z ktorého voda pochádza
 


T

Trihalometany (THM) – chemické zlúčeniny, ktoré vznikajú ako vedľajší produkt pri dezinfekcii pitnej vody. Sú považované za karcinogény, takže môžu mať nepriaznivé účinky na zdravie pri vyšších koncentráciách

Tvrdosť vody - súčet obsahu vápnika a horčíka vo vode
 


U

Úprava vody – mechanické čistenie, chemické čistenie, filtrácia, odstránenie iónov železa a mangánu, niekedy aj čiastočné odstránenie dusičnanov, dezinfekcia (napr. chlórom)
 


V

Vápenatá – charakteristická prevládajúcim obsahom katiónov vápnika (Ca2+)

Vápnik (Ca2+) – prvok nevyhnutný pre všetky živé organizmy. V tele je základnou súčasťou kostí a zubov, ale nachádza sa aj v svaloch, krvi a ďalších telesných tkanivách

Veľmi nízky obsah minerálnych látok – voda s obsahom rozpustných látok do 50 mg/l

Vodárenský zdroj – zdroj obyčajnej prírodnej vody určený na pitie, ktorý nemá zvýšenú teplotu, obsah rozpustených látok neprevyšuje 1 g.l-1, neobsahuje plyny a významné farmakologické zložky, využíva sa na zásobovanie obyvateľstva

Vysoký obsah minerálnych látok – voda s obsahom rozpustných látok nad 1 500 do 5 000 mg/l
 


Z

Zdravotne bezpečná voda – voda, ktorej používanie neovplyvňuje zdravie akútnym, chronickýcm, alebo iným spôsobom

 
Navigácia stránky