Navigácia stránky


Skoč na:

Hlavné menu
Obsah

Viete, že malé Slovensko
je jednou z vodných veľmocí?

Navigácia stránky

Obsah


Pramenitá voda

Mikrobiologicky bezchybná prírodná podzemná voda, ktorá vyviera na zemský povrch z jednej alebo viacerých prirodzených alebo umelých výstupných ciest.

 

Povolenie

Podzemný zdroj pramenitej vody možno využívať len z vodnej stavby (studne), ktorú po istom sledovaní povoľuje Obvodný úrad životného prostredia (OÚŽP). Následne sa po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) určí spôsob použitia napr. na plnenie do spotrebiteľského obalu a určí sa ochranné pásmo zdroja.

 

Balená ako potravina

Schválený zdroj pramenitej vody je určený na použitie ako potravina a na výrobu balených pramenitých vôd. Tento výsledný produkt MUSÍ spĺňať prísne kvalitatívne požiadavky podľa potravinového práva, ako aj ustanovení o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu. Pramenitá voda tak, ako bola získaná na zdroji, NESMIE byť podrobená žiadnej úprave okrem oddeľovania nestabilných zložiek (najmä zlúčenín železa a síry), odstraňovania oxidu uhličitého, prípadne fluoridov povolenými metódami. ZAKAZUJE sa dezinfekcia pramenitej vody akýmikoľvek prostriedkami, ako aj pridávanie baktériostatických látok (napr. chlóru). NEMOŽNO k nej pridať, okrem oxidu uhličitého, žiadne iné látky.

 

 

 

prameň – povolenie – plnenie – distribúcia – spotrebiteľ

 


 


 

Kontrola zdroja pramenitej vody – OÚŽP

  • minimálny rozbor, podľa objemu vyrábanej vody – 1x až  4x ročne
  • úplný rozbor – 1x za 2 roky

 

Kontrola balenej pramenitej vody – RVPS

Zdravotná bezpečnosť balených pramenitých vôd umiestňovaných na trh Slovenskej republiky je pravidelne kontrolovaná jednotlivými regionálnymi úradmi veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky v rámci výkonu viacročného národného plánu úradnej kontroly a to na základe stanoveného harmonogramu odberu vzoriek spotrebiteľsky balených vôd.

 

Kontrola  pramenitej vody výrobcom

• základná analýza podľa objemu plnenej vody – 1x týždenne, 1x mesačne, 1x štvrťročne
• rozšírená analýza – 1x ročne

Výrobcovia združení v AVNM si plne uvedomujú  svoju zodpovednosť za kvalitu výrobkov. Početnosť a rozsah kontrol si preto sami stanovujú spôsobom, ktorý v mnohých prípadoch presahuje legislatívou stanovený rámec pri vstupnej, medzioperačnej, výstupnej aj externej kontrole v záujme zabezpečenia čo najvyššej kvality svojich výrobkov.

 

Legislatíva

 

 

 

 

 
Navigácia stránky