Navigácia stránky


Skoč na:

Hlavné menu
Obsah

Viete, že malé Slovensko
je jednou z vodných veľmocí?

Navigácia stránky

Obsah


Prírodná minerálna voda

Mikrobiologicky bezchybná podzemná voda, ktorá vyviera na zemský povrch z jednej či viacerých prirodzených alebo umelých výstupných ciest.

 

Od obyčajnej pitnej vody sa dá jasne odlíšiť:

  • charakteristickým pôvodným obsahom minerálov, stopových prvkov alebo ich častí, ako aj fyziologickým účinkom a
  • svojou pôvodnou čistotou.


Ttieto výnimočné vlastnosti sú zachované vďaka jej podzemnému pôvodu a chránia ju pred každým rizikom znečistenia.

 

Uznanie

Zdroj prírodnej minerálnej vody musí byť najmenej tri roky sledovaný, aby sa preukázala stálosť jej zloženia a či sa nezmenili jej výživové vlastnosti. Následne je uznaná za prírodný minerálny zdroj Ministerstvom zdravotníctva SR (Štátnou kúpeľnou komisiou – ŠKK), ktoré vyhlási ochranné pásma zdroja a vydá povolenie na využívanie a povolenú úpravu.

 

Balená ako potravina

Uznaná prírodná minerálna voda je určená na použitie ako potravina a na výrobu balených prírodných minerálnych vôd. Tento výsledný produkt MUSÍ spĺňať prísne kvalitatívne požiadavky podľa potravinového práva. Minerálna voda tak, ako bola získaná na zdroji, NESMIE byť podrobená žiadnej úprave okrem oddeľovania nestabilných zložiek (najmä zlúčenín železa a síry), odstraňovania oxidu uhličitého, prípadne fluoridov povolenými metódami. ZAKAZUJE sa dezinfekcia minerálnej vody akýmikoľvek prostriedkami, ako aj pridávanie baktériostatických látok (napr. chlóru). NEMOŽNO k nej pridať, okrem oxidu uhličitého, žiadne iné látky.

 

 

 

 

prameň – 3roky sledovania – uznanie – plnenie – distribúcia – spotrebiteľ

 

  Kontrola zdroja prírodnej minerálnej vody – MZ SR (Inšpektorát kúpeľov žriedel)

  • minimálny rozbor – 2x ročne
  • úplný rozbor – 1x za 2 roky

 

Kontrola balenej prírodnej minerálnej vody – RVPS

Zdravotná bezpečnosť balených prírodných minerálnych vôd umiestňovaných na trh Slovenskej republiky je pravidelne kontrolovaná jednotlivými regionálnymi úradmi veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky v rámci výkonu viacročného národného plánu úradnej kontroly a to na základe stanoveného harmonogramu odberu vzoriek spotrebiteľsky balených vôd.

Kontrola prírodnej minerálnej vody výrobcom

• základná analýza podľa objemu plnenej vody – 1x týždenne, 1x mesačne, 1x štvrťročne
• rozšírená analýza – 1x ročne

Výrobcovia združení v AVNM si plne uvedomujú svoju zodpovednosť za kvalitu výrobkov. Početnosť a rozsah kontrol si preto sami stanovujú spôsobom, ktorý v mnohých prípadoch presahuje legislatívou stanovený rámec pri vstupnej, medzioperačnej, výstupnej aj externej kontrole, v záujme zabezpečenia čo najvyššej kvality svojich výrobkov.

 

Legislatíva

 

 

     
Navigácia stránky