Navigácia stránky


Skoč na:

Hlavné menu
Obsah

Viete, že malé Slovensko
je jednou z vodných veľmocí?

Navigácia stránky

Obsah


Aqua naša každodenná


Zdroj: Stratégie
Dátum: 29. 3. 2010 
Autor: Anna Andrejuvová

Celé Slovensko vypije denne viac ako 10000000 litrov vody. Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd pripravila kampaň, ktorá má posilniť povedomie Slovákov o vode nevyhnutnej pre život každého z nás.
   
   Kampaň Asociácie výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd odštartovala v polovici februára spustením portálu www.copijeme.sk v spolupráci s agentúrou Dynamic Relations 2000. Asociácia sa rozhodla pripraviť komplexné informácie pre Slovákov o vode a vodách dennej spotreby. 
  
Iniciatíva copijeme.sk 
   O kampani a inšpirácii k nej hovorí Lucia Tomišová z Asociácie výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd: „Minulý rok sme tak trochu s rozpakmi sledovali kampaň Asociácie vodárenských spoločností o vode z vodovodu, ktorá deklarovala, že práve a jedine voda z vodovodu je zdravá a dokonca má pozitívne zdravotné účinky na naše deti. V zásade klasická produktová reklamná kampaň bola podporená aj Ministerstvom zdravotníctva SR, čo bolo ďalšie prekvapenie. Rozhodli sme sa ponúknuť verejnosti komplexné informácie o vode a vodách, ktoré na Slovensku máme a pijeme, a poopraviť tak obraz, ktorý sa snažila vytvoriť kampaň Asociácie vodárenských spoločností." Na Slovensku má prístup k pitnej vode z vodovodu 86 % domácností, uvádza portál copijeme. sk. Pitná voda sa získava z podzemnej alebo povrchovej vody. Jej proces úpravy, kým sa dostane k spotrebiteľovi, je zložitejší ako proces úpravy vôd, ktoré ponúkajú jednotlivé spoločnosti dodávajúce rôzne typy minerálnych a pramenitých vôd, tie pochádzajú z podzemného zdroja a nesmú sa chemicky upravovať.
   Bratislavská vodárenská spoločnosť už druhýkrát od roku 2007 zisťovala spokojnosť nielen so službami, ktoré poskytuje spotrebiteľom, ale aj s kvalitou dodávky vôd. Takmer až 46 % obyvateľov Bratislavského kraja pije balené vody, 25,4 % vodu z vodovodu a 15 % ostatné ochutené vody, zvyšok, skoro 14 %, to nevedelo posúdiť. Iný stav je u poskytovaní vody zamestnancom zo strany zamestnávateľov, kde 55 % má k dispozícii na pitie vodu z vodovodu, 39 % okrem vody z vodovodu zabezpečuje zamestnávateľ vodu balenú vo fľašiach a 11 % vodu z dispenzora. 
   Podpora diskusie o vode 
   Kampaň chce podľa asociácie priniesť pohľad aj na to, aký je rozdiel medzi jednotlivými vodami pochádzajúcimi zo zdroja pre domácnosti a balenými produktmi vôd, ktoré sú dostupné v obchodoch.
   Lucia Tomišová k tejto téme a podpore iniciatívy hovorí: „Chceme, aby sa na Slovensku začalo vážne diskutovať o vode a vodách, ktoré tu máme, ktoré pijeme, a to najmä vo vzťahu k zdraviu."
   Iniciatíva chce podľa zadávateľov poukázať na balené vody, ktoré pochádzajú výlučne z podzemných zdrojov, a podnietiť celospoločenskú diskusiou o tejto téme.
   Zdrojom pitnej vody je zrážková a podzemná voda, ktorá sa upravuje.
   Hovorkyňa Asociácie vodárenských spoločností Jana Štulajterová o pitnej vode dodávanej do domácností hovorí: „Pitná voda dodávaná do verejného vodovodu musí podľa zákona spĺňať limity ukazovateľov kvality pitnej, čiže musí byť zdravotne bezchybná, aby pri trvalom požívaní alebo používaní nezmenila zdravotný stav ľudí prítomnosťou mikroorganizmov a organizmov alebo látok ovplyvňujúcich zdravie a ktorej vlastnosti vnímateľné zmyslami nezabraňujú jej požívaniu alebo používaniu. Asociácia vodárenských spoločností v minulom roku prvýkrát realizovala kampaň na podporu pitia pitnej vody z verejného vodovodu." 
   Komunikačný mix 
   Iniciatíva Asociácie výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd chce v tejto osvete a podpore pokračovať dlhodobo. Komunikačne bola a je iniciatíva podporená bannermi, blogmi, printami, médiami, portálom, sociálnymi sieťami, ktoré navštívilo viac ako 10 000 internetových surferov. Iniciátori sa kampaňou snažia osloviť hlavne portály a médiá, ktoré obľubujú ženy, pretože ich sa najviac týka korelácia voda a zdravie a zdravie detí. Celú kampaň podporujú aj výrobcovia minerálnych a pramenitých vôd, ale aj odborníci v tejto oblasti. Lucia
   Tomišová o profesijnej podpore hovorí: „Podporili ju kľúčoví členovia asociácie aj iní výrobcovia mimo nášho združenia, ktorých sme v tejto súvislosti oslovili. Za oveľa dôležitejšie však považujem to, že naše aktivity podporujú najvýznamnejší odborníci z oblasti vody a vôd - MUDr. Janka Zálešáková, ktorá je prezidentkou Asociácie slovenských kúpeľov a viceprezidentkou Európskeho zväzu kúpeľov, alebo prof. RNDr. Jozef Čársky, CSc., ktorý je emeritným profesorom v Ústave lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie Lekárskej fakulty UK. Rovnako po odbornej stránke spolupracujeme aj s kontrolnými orgánmi ako Úrad verejného zdravotníctva alebo Inšpektorát kúpeľov a žriediel. Na kampaň sme vyčlenili 30-tis. € z dodatočných vkladov výrobcov, ktorí sa na nej podieľajú. "
   Portál www.copijeme.sk sa snaží orientovať komplexne na všetku vodu v súvislosti so zdravím človeka. Iniciátori odmietajú, že by touto kampaňou malo ísť o podporu predaja balených vôd na Slovensku. Lucia Tomišová o podpore predaja tvrdí: „Naši členovia podporujú predaje svojich produktov samostatne a podľa vlastných marketingových plánov." 
  
Foto popis| Odštartovanie iniciatívy www.copijeme.sk s Luciou Tomišovou, z Asociácie výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd.
 

  
Navigácia stránky