Navigácia stránky


Skoč na:

Hlavné menu
Obsah

Viete, že malé Slovensko
je jednou z vodných veľmocí?

Navigácia stránky

Obsah


Stanovisko k bezpečnosti PET fliaš


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade
Národné referenčné laboratórium pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami


Úvod

V poslednej dobe sú spotrebitelia rôznymi formami atakovaní informáciami o škodlivosti vôd balených v PET fľašiach z dôvodu migrácie látok z obalu do balených vôd pôsobením bežných ale aj extrémnych podmienok skladovania (napr. vystavenie PET fľaše pôsobeniu priameho slnečného žiarenia za oknom auta).
Táto informácia poskytuje spotrebiteľom stručný prehľad o tom, aké legislatívne požiadavky sú kladené na PET fľaše z dôvodu zabezpečenia ich bezpečnosti, o kontrolných aktivitách u výrobcov PET predliskov ako aj výrobcov rôznych balených vôd, ktorí sú zároveň aj výrobcami PET fliaš ako aj povinnosti súvisiace s prepravou, skladovaním a správnym používaním, ktoré platia pre všetkých zainteresovaných, medzi ktorých patria výrobcovia, distribútori a v neposlednom rade aj samotní spotrebitelia, ktorí zodpovedajú za správne používanie a skladovanie PET fliaš.

Všeobecná charakteristika

Polyetyléntereftalát - PET sa vyrába polykondenzáciou dimetalteraftalátu a etylenglykolu. Patrí medzi lineárne (termoplastické) polyestery. V súčasnosti jeho najrozšírenejšou obalovou aplikáciou je balenie rôznych typov vôd, pričom oblasť jeho použitia sa neustále zvyšuje aj z dôvodu jeho vynikajúcej tepelnej odolnosti, rozmerovej stálosti, mechanickej pevnosti a dobrým elektroizolačným vlastnostiam. Výborne odoláva olejom, je málo priepustný pre kyslík a oxid uhličitý. Má vynikajúce bariérové vlastnosti voči zápachu prípadne aromatickým látkam. Odbornou literatúrou je udávaná maximálna dlhodobá teplota použitia v rozmedzí -80°C až 130°C.

Legislatívne požiadavky na PET obalové materiály
Plastové obalové materiály vyrobené z polyetyléntereftalátu t.j. PET fľaše sa v súčasnej dobe- na základe poznatkov, ktoré sú k dispozícii nepovažujú za „škodlivé“ resp. odborne povedané, neuvoľňujú sa z nich látky do balených vôd (minerálne, stolové atď.) v takých množstvách, ktoré by mohli ohroziť zdravie ľudí (za predpokladu, že sú správne vyrobené a vhodne skladované a používané).
Tento postoj sa viaže na podrobne rozpracované legislatívne predpisy, ktoré boli ustanovené v rámci EÚ ako aj na odborné články publikované vo vedeckých časopisoch (Food Additives and Contaminants, Water Research, Journal of Water and Health).
Oblasť plastových materiálov a predmetov, pod ktoré spadajú aj PET fľaše sú jednou z mála oblastí, ktoré sú harmonizované európskou legislatívou a práve ustanovenie záväzných legislatívnych požiadaviek poskytuje prvý krok k ochrane zdravia ľudí.
PET fľaše musia byť vyrábané tak, aby za obvyklých a predvídateľných podmienok použitia neuvoľňovali do potravín látky v množstvách, ktoré by mohli
a) ohroziť zdravie ľudí alebo
b) spôsobiť neprijateľné zmeny v zložení potravín alebo
c) spôsobiť zhoršenie senzorických vlastností.

Detailne rieši problematiku plastových obalových materiálov Nariadenie Komisie (EÚ) č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami, ktoré ustanovuje zoznam monomérov, východiskových látok, prísad a pomocných látok, ktoré sa môžu používať na výrobu plastov. Je potrebné zdôrazniť, že na výrobu PET fliaš sa môžu používať iba látky uvedené v tomto zozname, ktorých vhodnosť na daný účel použitia resp. reštrikcie v podobe limitných hodnôt sú ustanovené na základe záväzných vedeckých stanovísk Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA), ktoré vychádzajú z kompletných toxikologických štúdií posúdených panelom expertov z rôznych členských štátov.
Zároveň toto nariadenie upravuje testovanie plastových obalových materiálov pričom sa berie do úvahy typ potraviny, ktorá bude do nich balená a podmienky za akých je potravina skladovaná pričom na zabezpečenie ochrany zdravia ľudí sa stále vyberajú podmienky testovania, ktoré sú považované za najprísnejšie. Tento postup testovania je záväzný pre všetky kontrolné laboratóriá.
V prípade, že akýkoľvek subjekt (výskumné pracovisko, výrobcovia, kontrolné úrady) disponuje informáciami, ktoré by poukazovali na riziko ohrozenia zdravia ľudí vo vzťahu k potravinám baleným v plastových obaloch, môžu poskytnúť tieto informácie Európskej Komisii, ktorá by požiadala EFSA o prehodnotenie odborných stanovísk vo svetle nových faktov. Do dnešného dňa neboli Európskej Komisii vo vzťahu k bezpečnosti PET fliaš resp. látok používaných na ich výrobu postúpené informácie takéhoto charakteru.

Povinnosti výrobcov

Výrobcovia PET fliaš sú povinní vyrábať PET fľaše z vhodných vstupných surovín (PET granulát, PET predlisky) v súlade s platnou legislatívou a zároveň sú povinní zabezpečiť kontrolu finálnych výrobkov – PET fliaš formou testovania týchto výrobkov. Pomaly sa stáva samozrejmosťou, že výrobcovia podrobujú testom aj balené vody v PET fľašiach za účelom posúdenia vplyvu dĺžky skladovania na bezpečnosť balenej vody, ako aj pôsobenie rôznych iných vplyvov (použité lepidlo na lepenie etikety, použitý plastový uzáver, vystavenie balenej vody v  PET fľašiach extrémnym skladovacím podmienkam napr. pôsobenie priameho slnečného žiarenia).

Kontrolné aktivity zamerané na bezpečnosť PET fliaš v SR

Kontrolu bezpečnosti PET fliaš u výrobcov zabezpečujú pracovníci RÚVZ v rámci výkonu úradných kontrol nad materiálmi a predmetmi určenými na styk s potravinami. Cielene sú úradné kontroly PET fliaš zamerané na :
- kontrolu dokumentácie, ktorými sú vyhlásenie o zhode a podporná dokumentácia
- kontrolu zavedenia správnych výrobných postupov pri procese výroby
- samotný odber PET fliaš a poprípade aj PET predliskov za účelom laboratórneho vyšetrenia zameraného na mikrobiologickú a chemickú bezpečnosť obalového materiálu.
Chemické vyšetrenie je zamerané na rizikové ukazovatele, ktoré vyplývajú z materiálového zloženia ako aj možné produkty degradácie (formaldehyd, acetaldehyd).
Počas výkonu úradných kontrol v rokoch 2008 – 2011 neboli u odobraných vzorkách PET fliaš a PET predliskov zaznamenané presiahnuté limity sledovaných migrovaných látok.
Zároveň v roku 2009 bola mimoriadna úradná kontrola zameraná na sledovanie vplyvu dĺžky skladovania (počas skladovania boli fľaše exponované priamemu slnečnému žiareniu) na migráciu acetaldehydu a antimónu do balených vôd, pričom v 16 vzorkách (rôzne typy vôd s rôznou cenovou reláciou – sledoval sa aj vplyv ceny na bezpečnosť PET fliaš) neboli ani po dobe spotreby namerané koncentrácie týchto látok, ktoré by presahovali limit stanovený legislatívou.
Je nutné podotknúť, že výskyt akéhokoľvek výrobku, ktorý nespĺňa legislatívne požiadavky resp. výrobku, ktorý môže ohroziť zdravie ľudí je potrebné hlásiť v celoeurópskom systéme rýchleho varovania RASFF, pričom v tomto systéme neboli žiadnym členským štátom hlásené PET fľaše ako výrobky predstavujúce ohrozenia zdravia ľudí.

Skladovanie vôd balených v PET obaloch

Podľa § 7 Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/9/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu v znení neskorších predpisov „balená minerálna voda, balená pramenitá voda a balená pitná voda sa skladujú v čistých a dobre vetraných skladoch. Pri preprave a skladovaní sa musia chrániť pred priamym slnečným žiarením. Ich vystavovanie je neprípustné“.

Zhrnutie

Prvým krokom k tomu, aby sa z fliaš neuvoľňovali do vôd látky, ktoré by mohli ohroziť zdravie ľudí je ich výroba, ktorá je legislatívne riešená jednotne v celej EÚ a všetci výrobcovia sú povinní rešpektovať zoznam látok, ktoré sa môžu používať na výrobu plastov a zároveň sú povinní dodržiavať podmienky správnej výrobnej praxe. Kontrolu tohto kroku zabezpečujú pracovníci RÚVZ v SR, ktorí vykonávajú úradné kontroly u výrobcov. Dá sa predpokladať, že proces od výroby granulátu až po naplnenie fľaše nemá vplyv na bezpečnosť PET fliaš.

Druhým krokom je dodržiavanie deklarovaného účelu použitia PET fliaš, ich správna preprava, skladovanie, distribúcia v obchodoch a v neposlednom rade aj skladovanie u spotrebiteľa a používanie spotrebiteľom.
Je potrebné si uvedomiť, že balené vody musia byť skladované v čistých a dobre vetraných skladoch, pri preprave a skladovaní sa musia chrániť pred priamym slnečným žiarením o čom sú spotrebitelia informovaní na etikete výrobku.

Záver

Na základe dostupných informácií je možné konštatovať, že PET fľaše pri správnom procese výroby, skladovania, distribúcie a používania spotrebiteľom nepredstavujú zdravotné riziko pre spotrebiteľa vo vzťahu k látkam, ktoré by mohli migrovať z PET fliaš a tak ohroziť zdravie ľudí.Navigácia stránky