Navigácia stránky


Skoč na:

Hlavné menu
Obsah

Viete, že malé Slovensko
je jednou z vodných veľmocí?

Navigácia stránky

Obsah


Základné rozdiely medzi balenými vodami a vodou z vodovodu

Nie je  voda ako voda. Medzi vodou, ktorá nám tečie z vodovodných kohútikov, a balenými vodami sú zásadné rozdiely. V pôvode, kvalite, zložení, čistote, legislatíve a v mnohých ďalších ukazovateľoch. Európska federácia balených vôd zadefinovala základné rozdiely medzi prírodnou minerálnou vodou, pramenitou vodou a vodou z vodovodu.

Pôvod

Prírodné minerálne vody a pramenité vody pochádzajú výlučne z osobitne určeného podzemného zdroja, ako sú prírodné pramene, žriedla alebo vrty.
Voda z vodovodu pochádza z rozličných zdrojov. Môže ísť o povrchový zdroj, napríklad jazerá, rieky, vodné nádrže, alebo podzemný zdroj - vrt.


Zloženie

Prírodná minerálna voda musí mať zo zákona stabilné minerálne zloženie.
Pramenitá voda nemusí mať zo zákona striktne stabilné minerálne zloženie, ale keďže je plnená z toho istého schváleného zdroja, odchýlky sú minimálne.
Voda z vodovodu nemusí spĺňať požiadavku stabilného zloženia minerálnych látok, ich obsah sa môže výrazne meniť.


Čistota a kontaminácia

Prírodná minerálna voda musí byť v zmysle zákona mikrobiologicky čistá. Od obyčajnej pitnej vody sa dá jasne odlíšiť svojou pôvodnou čistotou, ako aj charakteristickým obsahom minerálnych látok, pričom obidve vlastnosti sú zachované vďaka podzemnému pôvodu, ktorý je chránený pred každým rizikom znečistenia. Tieto kritériá sú uvádzané v Prílohe č. I Smernice 2009/54/EC o využívaní a uvádzaní na trh prírodných minerálnych vôd.
Pramenitá voda je mikrobiologicky bezchybná podzemná voda, ktorá musí byť pitná a bezpečná priamo na zdroji vo svojom prirodzenom stave v súlade s mikrobiologickými kritériami podľa Smernice 2009/54/EC a Smernice 98/83/EC o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu, pre chemické kritéria.
Voda z vodovodu môže obsahovať reziduá čiže zvyšky z chemickej úpravy a jej vedľajších produktov, napríklad stopové čiastočky kovov z distribučnej siete a čiastočky iných kontaminantov, napríklad pesticídov. Všetky uvedené ukazovatele musia spĺňať limity určené pre pitnú vodu, ale ich samotná prítomnosť ukazuje, že voda nemôže byť považovaná za prirodzene čistú.

Prírodnosť

Prírodné minerálne vody a pramenité vody - ich základnou a určujúcou vlastnosťou je prírodnosť. Dezinfekcia, ani žiadne iné chemické úpravy nie sú povolené. Výroba je prísne obmedzená na odstraňovanie nestabilných zložiek, ktoré sa vo vode prirodzene vyskytujú, ako napríklad železo. Charakteristické zložky, ktoré dodávajú vode jej prirodzenú minerálnu stabilitu a chuť, nesmú byť zmenené. Kvalita a bezpečnosť sú zabezpečené systémom priameho plnenia do špeciálne uzatvorených vysokokvalitných obalov tak, aby boli doručené konečnému spotrebiteľovi v pôvodnom stave.
Voda z vodovodu je chemicky a mikrobiologicky upravovaná. Musí spĺňať kritériá zdravotnej bezpečnosti, prírodnosť však nie je jej prioritou. Dezinfekcia sa uskutočňuje pridávaním chlóru alebo iných látok s podobným účinkom, ktoré obyčajne zabezpečujú zdravotnú bezpečnosť vody v distribučných systémoch až po kohútik spotrebiteľa.

Ochrana zdrojov

Prírodná minerálna voda pochádza z osobitného zdroja, ktorý musí byť zabezpečený pred rizikom znečistenia. Zdroj nesmie obsahovať žiadne nečistoty, prísne sú kontrolované aj jeho ochranné pásma, ktoré môžu pokrývať až tisícky hektárov. Prísne podmienky musia spĺňať aj zariadenia na čerpanie a využívanie vody.
Pramenitá voda, jej zdroj a okolie musí byť zabezpečené pred rizikom znečistenia. Zariadenia na čerpanie a využívanie vody musia spĺňať prísne kritériá, aby sa zabránilo akejkoľvek možnosti kontaminácie.
Voda z vodovodu – požiadavka ochrany prírodných vodných zdrojov je stanovená príslušnou smernicou. Stupeň ochrany však obyčajne nie je taký vysoký ako v prípade prírodných minerálnych a pramenitých vôd a ich zdrojov. Neplatí tu totiž požiadavka „pôvodnej čistoty“. Dodávaná voda môže byť podrobená rôznej povolenej chemickej úprave.


Systém distribúcie

Prírodné minerálne a pramenité vody musia byť plnené na zdroji priamo do obalov určených konečnému spotrebiteľovi. Obaly sú vyrobené z vysokokvalitných materiálov určených na kontakt s potravinami, ich uzávery sú navrhnuté tak, aby sa predišlo prípadnému falšovaniu alebo znečisteniu. Preprava vody v cisternách od zdroja po plniareň je zakázaná. Preprava vody od zdroja na miesto plnenia je možná len potrubím, ktoré bolo schválené príslušným úradom. Kvalita vody a jej zloženie musí byť zachované. Voda a celý systém distribúcie, od zdroja až po konečného spotrebiteľa, je kontrolovaný.
Voda z vodovodu je dodávaná potrubím. Vodárenské spoločnosti musia dodať do každej domácnosti zdravotne bezpečnú vodu, avšak nemajú pod kontrolou stav potrubí a vnútorných rozvodov na súkromných pozemkoch a v jednotlivých domoch. Kvalita potrubí je rôzna, v závislosti od materiálu, údržby či veku potrubia.

Spätná vysledovateľnosť

Prírodné minerálne a pramenité vody sú vysledovateľné podľa príslušného kódu šarže ako ktorákoľvek iná potravina. Každú fľašu je možné spätne vysledovať a overiť jej kvalitu a bezpečnosť na základe príslušných analýz. Tie zahŕňajú zloženie vody, obalové materiály či podmienky plnenia.
Voda z vodovodu – dodávateľ je povinný dodať zdravotne bezpečnú vodu do každej domácnosti, avšak zodpovedá za jej kvalitu iba po prípojku. Nie je možné podrobiť kontrole kilometre potrubí nachádzajúcich sa na súkromných pozemkoch.

Balenie

Prírodné minerálne a pramenité vody sú plnené do obalových materiálov, ktoré sú úplne recyklovateľné – PET alebo sklo. Miera recyklácie stabilne rastie v celej Európskej Únii. V roku 2005 predstavovala 35 percent, v roku 2008 dosahovala mieru 46 percent.
Voda z vodovodu – nevyužívajú sa žiadne obalové materiály s výnimkou tých, ktoré spotrebiteľ použije pri konzumácii vody z kohútika.


Zdravotné benefity

Prírodná minerálna voda je prírodným zdrojom tekutín, potrebným na hydratáciu organizmu. Má preukázateľné zdravotné benefity vzhľadom na špecifické zloženie a charakteristický obsah minerálnych látok a stopových prvkov.
Pramenitá voda je prírodný zdroj tekutín na hydratáciu organizmu.
Voda z vodovodu je zdroj tekutín na hydratáciu organizmu.

Bezpečnosť a hygiena

Prírodná minerálna a pramenitá voda má veľmi vysokú úroveň bezpečnosti a hygieny s vysokou frekvenciou kontrol. Voda je plnená do spotrebiteľského obalu pri zdroji. Uzávery sú navrhnuté tak, aby sa zamedzilo falšovaniu alebo znečisteniu.
Voda z vodovodu musí spĺňať prísne kritériá pre vodu určenú na ľudskú spotrebu až po miesto, kde sa pripája na vnútorné rozvody, ktoré sú v súkromnom vlastníctve. Riziko môže vzniknúť na miestach, kde sa potrubia nachádzajú na súkromných pozemkoch a sú nedostatočne udržiavané.


Označovanie

Prírodné minerálne a pramenité vody majú na etikete zverejnené rozsiahle povinné údaje – pôvod, podrobné minerálne zloženie, dátum analýzy a informácie o laboratóriu, ktoré ju vykonalo, spôsob skladovania, informácie o výrobcovi, výrobnú dávku a doplňujúce informácie upozorňujúce na zvýšený obsah niektorých minerálnych látok atď.
Voda z vodovodu je pre spotrebiteľa veľkou neznámou. V mieste spotreby nemá koncový užívateľ dostupné takmer žiadne informácie. Informácie o kvalite vody by mali byť verejne prístupné na vyžiadanie.

Výber

Prírodné minerálne a pramenité vody sa vyznačujú rozmanitosťou druhov, značiek, chutí a zloženia.
Voda z vodovodu – na danom mieste nemá spotrebiteľ na výber. Voda z vodovodu je na danom mieste monopolný produkt.

Účel a využitie

Prírodné minerálne a pramenité vody sú určené výhradne na pitie.
Voda z vodovodu má rôzne využitie. Primárne je určená na bežné účely, n
apríklad umývanie, pranie, polievanie, varenie, osobnú hygienu atď. Sekundárne sa používa na pitie.


Výhody

Prírodné minerálne a pramenité vody sú ľahko dostupné, hygienické a prenosné. Rozmanité veľkosti, praktické balenia a rôzne druhy vyhovujú všetkým potrebám spotrebiteľa. Umožňujú prísun tekutín a hydratáciu počas celého dňa.
Voda z vodovodu je dostupná výlučne z kohútika alebo opätovne použitej fľaše či inej nádoby.

Cena

Prírodné minerálne a pramenité vody – cena odráža investície vynaložené na ochranu zdroja, udržiavanie štandardov bezpečnosti a kvality až po konečného spotrebiteľa, rovnako ako dane a poplatky odvádzané štátu za využívanie zdroja. Takmer 100 % dodávok je využitých na spotrebu.
Voda z vodovodu – cena odráža skutočnosť, že voda je dodávaná hromadne (150 až 200 litrov na osobu za deň) pre rozličné domáce použitie, z ktorého priama konzumácia tvorí len približne 1-2 %. Cena sa mení v závislosti od regiónu a odráža aj investície na modernizáciu distribučných systémov.

Strategické zdroje

Prírodné minerálne a pramenité vody poskytujú dôležitý zdroj zásobovania v naliehavých prípadoch, napríklad pri povodniach, extrémnych suchách, pri kontaminácii zdrojov pitnej vody alebo porúch čistiarne odpadových vôd.
Voda z vodovodu – dodávatelia sú povinní dodávať zdravotne bezpečnú pitnú vodu na hromadné zásobovanie obyvateľstva za každých okolností. V prípade zlyhania dodávok sú povinní zabezpečiť alternatívne riešenie v podobe balených vôd či cisterny s pitnou vodou.

Právna úprava EÚ

Prírodná minerálna voda - Smernica 2009/54/EC o využívaní a uvádzaní na trh prírodných minerálnych vôd a Smernica 2003/40/EC, ktorou sa ustanovuje zoznam, koncentračné limity a požiadavky na označovanie zložiek prírodných minerálnych vôd a podmienky používania vzduchu obohateného o ozón na úpravu prírodných minerálnych a pramenitých vôd
Nariadenie 178/2002 ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín a Nariadenie 852/2004 o hygiene potravín.
Pramenitá voda - Čiastočne regulovaná Smernicou 2009/54/EC o využívaní a uvádzaní na trh prírodných minerálnych vôd a čiastočne Smernicou 98/83/EC o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu, ktorá sa vzťahuje na pitnú vodu (jej chemické ukazovatele).
Smernica 2003/40/EC ktorou sa ustanovuje zoznam, koncentračné limity a požiadavky na označovanie zložiek prírodných minerálnych vôd, Nariadenie 178/2002/EC ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín a Nariadenie 852/2004/EC o hygiene potravín.
Voda z vodovodu - Smernica 98/83/EC o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu.

Právna úprava SR

Prírodná minerálna voda - Zákon č. 538/2005 Z. z., o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách. Výnos MP SR a MZ SR č. 16798/2004-OAP, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR č. 608/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu. Zákon č. 152/1995 o potravinách.
Pramenitá voda - Zákon č. 364/2004 o vodách, Zákon č. 355/2007 o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia, Nariadenie vlády č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu. Výnos MP SR a MZ SR č. 16798/2004-OAP, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR č. 608/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu. Zákon č. 152/1995 o potravinách.
Voda z vodovodu - Zákon č. 364/2004 o vodách, Zákon č. 355/2007 o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia, Nariadenie vlády č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu. Zákon č. 491/2002 Z.  z., ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd, Vyhláška MŽP SR č. 636/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch.

Zdroj: Európska federácia balených vôd, Mgr. Lucia Tomišová
Navigácia stránky